Teacher
Sekolah Menengah

Prinsip Perakaunan (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

48 5 Prinsip Perakaunan Prinsip Perakaunan 1 48

1.1 Perakaunan, Subbidang Perakaunan, Kerjaya dan Badan Profesional
1.2 Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya
1.3 Penyata Kewangan
1.4 Andaian, Prinsip dan Batasan dalam Perakaunan
1.5 Entiti Perniagaan
2.1 Komponen Akaun Perdagangan dan Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan
2.2 Item Setiap Komponen Akaun Perdagangan dan Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan
2.3 Persamaan Perakaunan
2.4 Catatan Kontra dan Carta Akaun
3.1 Dokumen Perniagaan
3.2 Dokumen Sumber
3.3 Dokumen Bukan Sumber
4.1 Buku Catatan Pertama
4.2 Jurnal Am
4.3 Jurnal Khas
4.4 Buku Tunai
4.5 Buku Tunai Runcit
5.1 Lejar
5.2 Sistem Catatan Bergu
5.3 Akaun Kawalan
6.1 Imbangan Duga
6.2 Hubungan antara Imbangan Duga, Inventori Akhir dan Penyata Kewangan
7.1 Akaun Perdagangan dan Untung Rugi
7.2 Penyata Kedudukan Kewangan
7.3 Penutupan Akaun Hasil, Akaun Belanja dan Akaun Inventori Pada Akhir Tempoh Kewangan
8.1 Perakaunan Asas Tunai dan Asas Akruan serta Jenis-jenis Pelarasan
8.2 Pelarasan Akaun Nominal
8.3 Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih dan Peruntukan Hutang Ragu
8.4 Susut Nilai dan Susut Nilai Terkumpul
8.5 Pelupusan Aset Bukan Semasa Secara Tunai
8.6 Imbangan Duga Terselaras
8.7 Penyata Kewangan dengan Pelarasan
9.1 Pembetulan Kesilapan
9.2 Penyata Kewangan Selepas Pembetulan Kesilapan
Price $60